มติคณะรัฐมนตรี

 เอกสารวันที่เอกสาร
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยางพาราและไม้ (เพิ่มเติม) 10 ก.ย. 2562
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับยางพาราและการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (เพิ่มเติม) 18 เม.ย. 2561
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตในการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 12 ก.ค. 2559
การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 31 พ.ค. 2559
เรื่อง รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ของการยางแห่งประเทศไทย 3 พ.ค. 2559
เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปราชการในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (Road Show) โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 29 เม.ย. 2559
เรื่อง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 26 เม.ย. 2559
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ และผลการทบทวนในเรื่องพื้นที่และแผนการดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 29 มี.ค. 2559
เรื่อง ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ 29 มี.ค. 2559
เรื่อง โครงการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางของกระทรวงพาณิชย์ 15 มี.ค. 2559
เรื่อง แต่งตั้งและกำหนดอัตราเงินเดือนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (นายธีธัช สุขสะอาด) 15 มี.ค. 2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 15 มี.ค. 2559
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 15 มี.ค. 2559
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 8 มี.ค. 2559
เรื่อง การขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในเรื่อง ความคืบหน้าการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การติดตามการแก้ไขปัญหาราคายางพารา และความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำ 8 มี.ค. 2559
เรื่อง บันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเกษตรและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น 1 มี.ค. 2559
เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 16 ก.พ. 2559
เรื่อง รายงานผลการจัดทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยาง 2 ก.พ. 2559
เรื่อง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท 26 ม.ค. 2559
เรื่อง การมอบหมายผู้แทนไทยในคณะกรรมการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยางพาราระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 19 ม.ค. 2559
เรื่อง ขออนุมัติกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยางพาราเป็นกรณีเร่งด่วน 12 ม.ค. 2559
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 11 ม.ค. 2559
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ครั้งที่ 13 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดน (JDS) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 4 ระหว่างไทยกับมาเลเซีย 29 ธ.ค. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 29 ธ.ค. 2558
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดำเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 22 ธ.ค. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 15 ธ.ค. 2558
เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 8 ธ.ค. 2558
เรื่อง การเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ประจำปี 2558 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 ธ.ค. 2558
เรื่อง ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนพัฒนายางพารา พ.ศ. ๒๕๕๘ 24 พ.ย. 2558
เรื่อง แนวทางในการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 3 พ.ย. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 20 ต.ค. 2558
เรื่อง ขออนุมัติกรอบการหารือการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๓ การประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔ และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วม 20 ต.ค. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 6 ต.ค. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 25 ส.ค. 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำไตรมาสที่ ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ตามมติคณะรักษาความสงบ แห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน – ๒ กันยายน ๒๕๕๗) 11 ส.ค. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 11 ส.ค. 2558
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 21 ก.ค. 2558
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 30 มิ.ย. 2558
เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 16 มิ.ย. 2558
เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 2 มิ.ย. 2558
เรื่อง ขอยุติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ การทำสวนยาง มาตรา ๒๑ ทวิ 31 มี.ค. 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 17 มี.ค. 2558
เรื่อง รายงานการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 10 มี.ค. 2558
เรื่อง ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและนายกรัฐมนตรี (แนวทางการส่งเสริมการค้ากับประเทศที่สนใจซื้อข้าวและยางพาราของไทย) 24 ก.พ. 2558
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการยางพาราเพื่อแก้ปัญหาราคายาง 18 ก.พ. 2558
เรื่อง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 18 ก.พ. 2558
เรื่อง ผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสหพันธรัฐรัสเซีย 13 ม.ค. 2558
เรื่อง แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติเพื่อนำไปสู่พื้นลู่ – ลานกรีฑา และพื้นอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2558
เรื่อง อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 30 ธ.ค. 2557
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 16 ธ.ค. 2557
เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง) 9 ธ.ค. 2557
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร 25 พ.ย. 2557
เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง) 18 พ.ย. 2557
เรื่อง การประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา (International Tripartite Rubber Council: ITRC) 18 พ.ย. 2557
เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบยาง) 12 พ.ย. 2557
เรื่อง แนวทางและวิธีการจ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 4 พ.ย. 2557
เรื่อง การแก้ปัญหาราคายางตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ 21 ต.ค. 2557
เรื่อง อนุมัติขยายดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 1 ต.ค. 2557
เรื่อง ขออนุมัติให้ดำเนินการตามแนวทางพัฒนายางทั้งระบบ 26 ส.ค. 2557
เรื่อง สถานการณ์ส่งออกยางพาราไทยพร้อมข้อเสนอแนะกิจกรรมส่งเสริมการขายไปตลาดต่างประเทศ 26 ส.ค. 2557
แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ 12 ส.ค. 2557
เรื่อง รายงานผลการประชุมระดับผู้นำของแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (the Eighth IMT-GT Summit) 8 ก.ค. 2557
เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ มาตรการระยะสั้น (เพิ่มเติม) 17 มิ.ย. 2557
เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 3 ธ.ค. 2556
ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาราคายางพาราและสินค้าเกษตรด้านอื่นๆ 25 พ.ย. 2556
เรื่อง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ 1 พ.ย. 2556
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร 15 ต.ค. 2556
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานมาตรการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ 8 ต.ค. 2556
เรื่อง แนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรม 8 ต.ค. 2556
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการชุมนุมของเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต้ 17 ก.ย. 2556
เรื่อง การอนุมัติงบกลาง ๒๑,๒๔๘ ล้านบาท แก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 10 ก.ย. 2556
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา 10 ก.ย. 2556
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ 3 ก.ย. 2556
เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคายางพารา 27 ส.ค. 2556
เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “มาตรการเชิงรุก-เชิงรับ สำหรับสินค้าเกษตร (ยางพารา) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" 9 ส.ค. 2556
เรื่อง การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๐ 6 ส.ค. 2556
เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 12 มี.ค. 2556
เรื่อง การปรับปรุงระบบการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพสถานบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 21 ม.ค. 2556
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ (สิงหาคม 2555) ส.ค. 2555
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหายางพารา (มีนาคม 2554) มี.ค. 2554