ประเภทยาง:*  

ตลาดยาง:*  


ราคา ณ.วันที่:* จาก
ถึง  

Web Service (WSDL)
- USS (Unsmoked sheet) คือ ยางแผ่นดิบ และ RSS3 (Ribbed Smoked Sheet 3) คือ ยางแผ่นรมควันชั้น3
- ราคายางเริ่มเก็บณ.เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึงวันที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2567
- ดูราคายางเพิ่มเติม