ประกาศกฎกระทรวง/ข้อกาหนด

 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ให้เพิ่มชนิดไม้จากสวนผลไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินเข้ามาแปรรูป หรือผลิตชิ้นไม้สับในโรงงานแปรรูปไม้หรือผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราหรือไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกรา 19 ก.ค. 2566
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 29 พ.ค. 2562
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 15 พ.ค. 2562
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5166 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลแข็งอัดเม็ด 14 พ.ค. 2562
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 16 เม.ย. 2562
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ. 2561 3 ก.ค. 2561
(ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร พ.ศ. 2561-2574 15 มิ.ย. 2561
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5030 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโช่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เล่ม 1 ข้อกำหนด 18 เม.ย. 2561
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำไม้ แบบใบรับคำขอ แบบใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำไม้ แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำไม้ และแบบบัญชีไม้หวงห้ามตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 16 ต.ค. 2560
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2560 20 ก.ย. 2560
ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการนำไม้หวงห้ามหรือไม้ที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้ เคลื่อนย้ายออกนอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2560 31 ส.ค. 2560
ข้อกำหนดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา 23 พ.ค. 2560
ข้อกำหนด ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา 13 พ.ค. 2560
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4863 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑือุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการจัดการสวนป่าไม้เ 10 พ.ย. 2559
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 16 มี.ค. 2559
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 30 ก.ค. 2557
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 27 ก.พ. 2557
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำหมายเลขบนเลื่อยโซ่ยนต์ ตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 (พ.ศ. 2556) 25 เม.ย. 2556
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบใบอนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและแบบบัญชีต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 25 เม.ย. 2556
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้มีผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 18 ต.ค. 2555
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2555 18 ต.ค. 2555
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4465 (พ.ศ. 2555) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบเงาชนิดน้ำ 14 ก.ย. 2555
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4450 (พ.ศ. 2555) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโพลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป 28 ส.ค. 2555
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4451 (พ.ศ. 2555) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโพลิยูรีเทนใสชนิดแห้งแข็งด้วยความชื้นสำหรับทาภายใน และกำหนด 28 ส.ค. 2555
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4440 (พ.ศ.2555) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน : ข้อกำหนดและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เล่ม 1 ข้อกำหนด 17 ส.ค. 2555
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 11 เม.ย. 2555
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตส่งไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 11 เม.ย. 2555
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4401 (พ.ศ.2555) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานสีย้อมไม้ในตัวทำละลาย 3 เม.ย. 2555
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4389 (พ.ศ.2554) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมไม้ผสมน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมไม้ในน้ำ 19 ธ.ค. 2554
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4388 (พ.ศ.2554) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมไม้ผสมน้ำมันและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมไม้ในน้ำมัน 19 ธ.ค. 2554
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4298 (พ.ศ.2554) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบเงาและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบเงาแอลคีด 10 ม.ค. 2554
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4222 (พ.ศ.2553) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบด้านและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเคลือบแอลคีด 6 พ.ค. 2553
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4223 (พ.ศ.2553) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารอุดร่องไม้ 6 พ.ค. 2553
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4027 (พ.ศ.2552) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยาลอกสี 28 พ.ค. 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4026 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม้ยางพาราแปรรูป 26 พ.ค. 2552
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 11 มี.ค. 2552
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552 11 มี.ค. 2552
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สิ่งต้องห้ามที่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช 3 ก.พ. 2552
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3904 (พ.ศ.2551) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีรองพื้น (สีชั้นล่าง) สำหรับงานไม้และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีรองพื้นสำหรับงานไม้ 16 ต.ค. 2551
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3903 (พ.ศ.2551) เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีรองพื้นอะลูมิเนียมสำหรับงานไม้และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีอะลูมิเนียมรองพื้นสำหรับงานไม้ 16 ต.ค. 2551
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3873 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโต๊ะเทเบิลเทนนิส 6 มิ.ย. 2551
กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตให้มีผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ฯ พ.ศ.2551 23 พ.ค. 2551
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3745 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์ 14 พ.ค. 2550
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3597 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีแลกเกอร์ไนโตรเซลลูโลส 4 ธ.ค. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3580 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล็กเกอร์สำหรับเคลือบของเล่น 24 พ.ย. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3554 (พ.ศ.2549) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นไม้อัด 26 มิ.ย. 2549
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3555 (พ.ศ.2549) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบานประตูแผ่นไม้ประกอบ 26 มิ.ย. 2549
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 17 มี.ค. 2549
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 17 มี.ค. 2549
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 17 มี.ค. 2549
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำไม้และไม้แปรรูปรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้ เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 29 พ.ย. 2548
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดด่านศุลกากรนำไม้เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2548 14 ก.ค. 2548
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3263 (พ.ศ.2547) เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 24 พ.ค. 2547
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้รับอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูป พ.ศ. 2546 23 ม.ค. 2546
พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 22 ก.ย. 2545
- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งไม้ยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 6 มิ.ย. 2545
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำขออนุญาตส่งไม้ยางพาราออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 6 มิ.ย. 2545
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 11 พ.ค. 2544
ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 พ.ศ.2541 2 ต.ค. 2541
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1957 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือนที่พักอาศัย : โต๊ะรับแขก 22 ธ.ค. 2536
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1958 (พ.ศ. 2536) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือนที่พักอาศัย : เก้าอี้รับแขก 22 ธ.ค. 2536
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1808 (พ.ศ.2535) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบเครื่องเรือนเล่ม 6 ความแข็งแรงและความทนทานของตู้และชั้นวางของ 29 มิ.ย. 2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1807 (พ.ศ.2535) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบเครื่องเรือนเล่ม 5 เสถียรภาพของตู้และชั้นวาง 19 มิ.ย. 2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1772 (พ.ศ.2535) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบเครื่องเรือนเล่ม 4 ความแข็งแรงและความทนทานของเก้าอี้ 6 ม.ค. 2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1750 (พ.ศ. 2534) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือนสำนักงาน : ตู้และชั้น 15 ก.ค. 2534
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1723 (พ.ศ.2534) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบเครื่องเรือนเล่ม 3 เสถียรภาพของเก้าอี้ 8 เม.ย. 2534
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1689 (พ.ศ.2533) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบเครื่องเรือนเล่ม 1 เสถียรภาพของโต๊ะ 27 ธ.ค. 2533
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1690 (พ.ศ.2533) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบเครื่องเรือนเล่ม 2 ความแข็งแรงและความทนทานของโต๊ะ 27 ธ.ค. 2533
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1593 (พ.ศ. 2533) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือนสำนักงาน : เก้าอี้ทำงาน 8 พ.ค. 2533
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1594 (พ.ศ. 2533) เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือนสำนักงาน : โต๊ะทำงาน 8 พ.ค. 2533
ข้อกำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ 13 ธ.ค. 2532
ข้อกำหนด ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ 18 มี.ค. 2526
ข้อกำหนด (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2525 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา 17 พ.ค. 2525
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2519 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ว่าด้วยการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูป 24 พ.ย. 2519
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 16 เม.ย. 2507
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 14 ต.ค. 2484
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2512 ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484