ยุทธศาสตร์/นโยบาย/มาตรการ

 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 15 พ.ค. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 15 พ.ค. 2562
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 15 มิ.ย. 2561
แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 15 มิ.ย. 2561
แผนแม่บทอุตสาหกรรมยางไทย พ.ศ. 2555-2574 15 มิ.ย. 2561
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 15 มิ.ย. 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 15 มิ.ย. 2561
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 15 มิ.ย. 2561
นโยบายและมาตรการพิเศษอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 10 พ.ค. 2559
นโยบายส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 10 พ.ค. 2559
แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2563 19 ก.พ. 2559
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 20 พ.ย. 2558
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 20 พ.ย. 2558
“ร่าง” ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) 20 พ.ย. 2558
ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 20 พ.ย. 2558