อุตสาหกรรมต้นน้ำ


 เอกสารวันที่เอกสาร
เนื้อที่กรีดยาง ผลผลิตยาง และผลผลิตยางต่อไร่ของไทยในระหว่างปี 2557-2559 15 ก.ค. 2559
การควบคุมและกาจัดวัชพืชในสวนยางพารา 19 ก.พ. 2559
ฤดูปลูก ปฏิทินการปลูกสร้างและปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา 19 ก.พ. 2559
ยางแผ่นดิบ 19 พ.ย. 2558
การทำร่มกันฝนกับต้นยางพารา 14 ส.ค. 2558
การใช้สารทาหน้ากรีดเพื่อป้องกันและรักษาหน้ากรีด 14 ส.ค. 2558
การปลูกพืชแซมยางพารา 8 มิ.ย. 2558
การใส่ปุ๋ย 8 มิ.ย. 2558
การตัดแต่งกิ่ง 5 มี.ค. 2558
โรคและศัตรูยางพารา 5 มี.ค. 2558
ยางก้อนถ้วย 5 ก.ย. 2557
ระยะการปลูกและวางแนวปลูก 4 เม.ย. 2557
การกรีดยาง 4 เม.ย. 2557
พันธุ์ยาง 4 เม.ย. 2557
วิธีการปลูก 4 เม.ย. 2557
พื้นที่ปลูกยาง 4 เม.ย. 2557
น้ำยางสด 5 มิ.ย. 2556
สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม