ประเภทยาง:*  

 
ตลาดยาง:*  


 
ราคา ณ.วันที่:* จาก
ถึง  
Web Service (WSDL)

- USS (Unsmoked sheet) คือ ยางแผ่นดิบ และ RSS3 (Ribbed Smoked Sheet 3) คือ ยางแผ่นรมควันชั้น3
- ราคายางเริ่มเก็บณ.เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึงวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565
- ดูราคายางเพิ่มเติม
      หน้าที่    

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม