ราคายางธรรมชาติ(ในประเทศ)

ประเภทยาง:*  

 
ตลาดยาง:*  


 
ราคา ณ.วันที่:* จาก
ถึง  
Web Service (WSDL)

- USS (Unsmoked sheet) คือ ยางแผ่นดิบ และ RSS3 (Ribbed Smoked Sheet 3) คือ ยางแผ่นรมควันชั้น3
- ราคายางเริ่มเก็บณ.เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ถึงวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
- ดูราคายางเพิ่มเติม
      หน้าที่