ประเภทยาง:*
RSS3
ตลาดยาง:*  
ราคา ณ.วันที่:* จาก
ถึง  

Web Service (WSDL)
- RSS3 (Ribbed Smoked Sheet 3) คือ ยางแผ่นรมควันชั้น3
- ราคายางเริ่มเก็บณ.เดือนมกราคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565
- ดูราคายางเพิ่มเติม