ทิศทางอุตสาหกรรมยางล้อของไทย

ทิศทางอุตสาหกรรมยางล้อของไทย

02/03/2018

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของประเทศอินเดีย โอกาสและทิศทางการค้าของไทย

ประเทศอินเดียมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 7 ของโลก ถ้านับแบบ ...

12/06/2016

อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางของไทย

ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเส้นด้ายยางอันดับ 1 ของโลกมาเป็นเวลานาน ...

01/03/2016

ประเทศไทย…..ฐานการผลิตยางล้อเพื่อการส่งออกแห่งใหม่ของจีน

    เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ...

03/12/2015

การส่งออกยางคอมพาวด์ วิกฤตหรือโอกาส

การที่รัฐบาลจีนออกประกาศปรับปรุงมาตรฐานการผลิตยางคอมพาวด์ด้วยสูตรใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ...

29/07/2015


สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม