มาตรการทางการค้า


 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 30 ธ.ค. 2564
องค์การการค้าโลก (WTO) 19 มิ.ย. 2557
ระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (GSTP) 19 มิ.ย. 2557
มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-Related Investment Measures: TRIMs) 9 ส.ค. 2556
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
อัตราอากร
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB)
ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย
คู่มือผู้ประกอบการ
ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017
สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม