ความรู้

ค้นหาเอกสาร:
Skip Navigation Links.
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1" class="Link_Font"><b>แหล่งความรู้</b></a>แหล่งความรู้
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1115" class="Link_Font">เทคโนโลยี (เดิม)</a>เทคโนโลยี (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=47" class="Link_Font">Supply Chain (เดิม)</a>Supply Chain (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=102" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า (เดิม)</a>มาตรการทางการค้า (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=103" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1171" class="Link_Font">เทคโนโลยี</a>เทคโนโลยี
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1174" class="Link_Font">Supply Chain</a>Supply Chain
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1194" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1193" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า</a>มาตรการทางการค้า
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1197" class="Link_Font">อัตราอากร</a>อัตราอากร
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1202" class="Link_Font">อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)</a>อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)
ในประเทศ
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1204" class="Link_Font">ต่างประเทศ</a>ต่างประเทศ
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย
คู่มือผู้ประกอบการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)