ความรู้

ค้นหาเอกสาร:
Skip Navigation Links.
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1" class="Link_Font"><b>แหล่งความรู้</b></a>แหล่งความรู้
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1115" class="Link_Font">เทคโนโลยี (เดิม)</a>เทคโนโลยี (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=47" class="Link_Font">Supply Chain (เดิม)</a>Supply Chain (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=102" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า (เดิม)</a>มาตรการทางการค้า (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=103" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย (เดิม)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1171" class="Link_Font">เทคโนโลยี</a>เทคโนโลยี
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1174" class="Link_Font">Supply Chain</a>Supply Chain
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1194" class="Link_Font">กฎ ระเบียบ และนโยบาย</a>กฎ ระเบียบ และนโยบาย
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1193" class="Link_Font">มาตรการทางการค้า</a>มาตรการทางการค้า
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
Expand <a href="Elibrary.aspx?cid=1197" class="Link_Font">อัตราอากร</a>อัตราอากร
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1202" class="Link_Font">อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)</a>อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)
ในประเทศ
Collapse <a href="Elibrary.aspx?cid=1204" class="Link_Font">ต่างประเทศ</a>ต่างประเทศ
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย
คู่มือผู้ประกอบการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)


มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)


 เอกสารวันที่เอกสาร
ออสเตรเลีย 15 มิ.ย. 2561
ฟิลิปปินส์ 15 มิ.ย. 2561
เมียนมาร์ 19 มิ.ย. 2557
จีน 19 มิ.ย. 2557
อียิปต์ 19 มิ.ย. 2557
แอฟริกาใต้ 19 มิ.ย. 2557
อินเดีย 19 มิ.ย. 2557
มัลดีฟส์ เม.ย. 2555
ไต้หวัน มี.ค. 2554
กลุ่มสหภาพยุโรป ก.ย. 2553
เกาหลีใต้ ม.ค. 2553
นิวซีแลนด์ มี.ค. 2551