ความรู้

ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย


 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศกรมศุลกากรที่ 82/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ฉบับที่ 2) 8 มิ.ย. 2566
ประกาศกรมศุลกากรที่ 46/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2564 18 เม.ย. 2566
ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน (ฉบับที่ 3) 31 มี.ค. 2566
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ 30 ม.ค. 2566
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากนิวซีแลนด์ 30 ธ.ค. 2565
ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2564 28 ธ.ค. 2565
ประกาศกรมศุลกากรที่ 246/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 25 มี.ค. 2565
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งกระราชกำหนดพิกัดศุลกากร พ.ศ. 2530 28 ก.พ. 2565
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐอินเดีย 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกาเนิดจากอาเซียน 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นาเข้ามาเพื่อใช้รักษาวินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลด และเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราอากรและยกเว้นภาษี ไม้ ไม้แปรรูป และของทำด้วยไม้ตาม ภาค 3 พิกัดอัตราอาการขาออก 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 30 ธ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสาหรับของที่นาเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 2) 9 ก.ค. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) 16 ก.พ. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) 16 ก.พ. 2564
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศศุลกากรที่ 89/2561 (ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง 9 ก.พ. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก 28 ธ.ค. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษาวินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) 28 ธ.ค. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดมีแป้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ 5 พ.ย. 2563
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สำหรับผู้นำเข้าของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 21 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 6 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 21 ก.ย. 2563
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องหห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563 11 ส.ค. 2563
ประกาศกรมศุลกากรที่ 91/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562 23 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม 29 พ.ค. 2563
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 23 พ.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 5 พ.ค. 2563
ประกาศกรมศุลกากรที่ 57/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นอากรและลดอัตราการอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง 20 มี.ค. 2563
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง มาตรการกระตุ้นการลงทุน 11 มี.ค. 2563
ประกาศกรมศุลกากรที่ 31/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 21/2561 เรื่องกำหนดเวลาขนส่งของเข้า-ออกผ่านเขตแดนทางบกตามทางอนุมัติ 5 ก.พ. 2563
การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซื้อหน้ากากอนามัย 4 ก.พ. 2563
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๔๓) พ.ศ. ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๓ 3 ก.พ. 2563
ประกาศกรมศุลกากรที่ 15/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 187/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และพิธีการยกเว้นภาษีอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 17 ม.ค. 2563
ประกาศกรมศุลกากรที่ 177/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 27 ส.ค. 2562
ประกาศกรมศุลกากรที่ 164/2562 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 132/2562 16 ส.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 65 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา 13 ส.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 86 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 13 ส.ค. 2562
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการว่าด้วยแนวทางการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ 13 ส.ค. 2562
ประกาศกรมศุลกากรที่ 140/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 162/2560 1 ส.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 4 ก.ค. 2562
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 21 มิ.ย. 2562
ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง 18 มิ.ย. 2562
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 13 มิ.ย. 2562
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง พ.ศ. 2561 10 มิ.ย. 2562
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง 23 พ.ค. 2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 3/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำการใช้สิทธิและประโยชน์ 22 พ.ค. 2562
พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2 ) 22 พ.ค. 2562
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปสมาพันธรัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์ พ.ศ. 2562 15 พ.ค. 2562
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 15 พ.ค. 2562
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก 30 เม.ย. 2562
ประกาศกรมศุลกากรที่ 59/2562 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 162/2560 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 18 เม.ย. 2562
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 18 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 16 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 16 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 16 เม.ย. 2562
ประกาศกรมศุลกากรที่ 54/2562 เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9 เม.ย. 2562
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยแนวทางการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา พ.ศ. 2562 29 มี.ค. 2562
การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 22 มี.ค. 2562
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 10 มี.ค. 2562
ประกาศกรมศุลกากรที่ 22/2562 เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็คทรอนิกส่วมกับการยางแห่งประเทศไทย 21 ก.พ. 2562
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและ ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 22 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่จัดเก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา 22 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 22 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกาหนดสินค้าและบริการควบคุม 22 ม.ค. 2562
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร: การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางเครปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 8 ม.ค. 2562
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสาคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 14 ธ.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจาเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ที่มีแหล่งกาเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2561 29 พ.ย. 2561
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 190/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นอากรของตามประเภท 11 ของภาค 4 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 16 ส.ค. 2561
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่องการทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร 8 พ.ค. 2561
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก 27 เม.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป พ.ศ. 2560 18 เม.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 18 เม.ย. 2561
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขนถ่ายสินค้าประเภทยางพาราของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 18 เม.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ 12 มี.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ 12 มี.ค. 2561
ประกาศกรมศุลกากรที่ 35/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าไม้และของทำด้วยไม้ 30 ม.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม 23 ม.ค. 2561
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงการค้าของอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 29 ธ.ค. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 167/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 145/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการขอใช้หนังสือธนาคารค้ำประกันแทนการชำระเงินอากรกรณีผู้นำของเข้าประสงค์จะขอรับของออกไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 146/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 147/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 152/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 153/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 155/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 156/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 157/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 158/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 159/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 160/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 161/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 162/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 163/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 164/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 12 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 165/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา 12 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลังการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม 10 พ.ย. 2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา 10 พ.ย. 2560
ประกาศกรมศุลกากรที่ 149/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ 10 พ.ย. 2560
พิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 10 พ.ย. 2560
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิในการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตัวเองในการส่งออกไปสมาพันธ์รัฐสวิสและราชอาณาจักรนอร์เวย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 21 ก.ย. 2560
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ยุติการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าลวดเหล็กกล้าเคลือบด้วยทองแดงเจือ ชนิดที่ใช้ผลิตยางนอกชนิดอัดลม (ลวดขอบยาง) ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2560 31 ส.ค. 2560
ประกาศกรมศุลกากร การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย 24 พ.ค. 2560
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 148/2559 เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมศิลปากร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 12 ต.ค. 2559
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง กำหนดราคาศุลกากรสำหรับสินค้าไม้เป็นเกณฑ์ประเมินเงินอากรขาออก 3 ต.ค. 2559
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 133/2559 เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 เป็นต้นไป 23 ก.ย. 2559
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 73/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 63/2559 17 มิ.ย. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตร 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 14) 13 พ.ค. 2559
ประกาศกรมศุลกากร ที่ 32/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการอนุมัติให้จัดตั้งเขตปลอดอากร การขอประกอบกิจการในเขตปลอดอากร การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาในราชอากณาจักร เพื่อนำเข้าไปในเขตปลอดอากร และการยกเลิกสิทธิประโย 23 มี.ค. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2559 9 ก.พ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 9 ก.พ. 2559
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องสินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 9 ก.พ. 2559
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยกับซีลี พ.ศ.2558 19 ต.ค. 2558
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 30 มี.ค. 2558
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 27 ธ.ค. 2556
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการหล่อดอกแล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2556 30 ก.ย. 2556
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาต และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 16 ส.ค. 2556
มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-Related Investment Measures: TRIMs) 9 ส.ค. 2556
ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2555 7 ธ.ค. 2555
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ที่มีแหล่งกำเนินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 28 พ.ย. 2555
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ พ.ศ. 2555 1 ก.พ. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับโครงการ ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน–สาธารณรัฐเกาหลี 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย 6 ม.ค. 2555
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการน้ำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 30 ธ.ค. 2548
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 23 พ.ค. 2546
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาความเสียหายเพื่อให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ตั้งแต่มีการใช้มาตรการชั่วคราว พ.ศ. 2545 7 ม.ค. 2545
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ.2542 10 มิ.ย. 2542
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2539) เรื่องกำหนดสายพานตัววีเป็นสินค้าควบคุมฉลาก 3 พ.ค. 2539
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางในชนิดที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ที่มีแหล่งกำเนินจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2555
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขนถ่ายสินค้าประเภทยางพาราของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ประกาศกรมศุลกากรที่ 150/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 237/2564