ความรู้

ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)


 เอกสารวันที่เอกสาร
ความตกลงทางการค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 2 พ.ค. 2567
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement : TAFTA)มีการปรับโอนพิกัดศุลกากรของกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rules: PSRs) 1 มี.ค. 2567
ความตกลงเขตการเสรี ไทย-เปรู 22 พ.ย. 2566
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย – อินเดีย (Thailand – India Free Trade Agreement ) 15 ก.ย. 2566
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) 31 พ.ค. 2566
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 30 มี.ค. 2566
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น 27 ก.พ. 2566
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ 20 ก.พ. 2566
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 20 ก.พ. 2566
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-เกาหลี 14 ม.ค. 2566
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 7 มิ.ย. 2565
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-อินเดีย 13 ก.ค. 2564
ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – ฮ่องกง 18 มิ.ย. 2564
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 17 มิ.ย. 2564
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ชิลี 28 ต.ค. 2558
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 20 ต.ค. 2558
ข้อผูกพันการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 5 ก.ย. 2557
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ตุรกี (อยู่ระหว่างการเจรจา) 31 ก.ค. 2557
ระบบ Self-Certification ของอาเซียน 8 ส.ค. 2556
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-เปรู 25 ม.ค. 2555
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 24 มี.ค. 2554
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 24 มี.ค. 2554
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย 24 มี.ค. 2554