ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา


 เอกสารวันที่เอกสาร
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียน-อินเดีย (ASEAN – INDIA Free Trade Agreement: AIFTA) 10 ก.ย. 2562
ความตกลงการค้าเสรีไทย – ตุรกี 25 ก.ค. 2562
ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 25 ก.ค. 2562
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา 25 ก.ค. 2562
ข้อตกลงความครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิก 18 เม.ย. 2561
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง 18 เม.ย. 2561
ความตกลงการค้าเสรีไทย - BIMSTEC 30 เม.ย. 2559
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทย – สหภาพยุโรป 30 มี.ค. 2559
ความตกลงการค้าอาเซียน – สหภาพยุโรป 19 พ.ย. 2558
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) 19 พ.ย. 2558
ความตกลงการค้าอาเซียน – GCC 19 พ.ย. 2558
ความตกลงการค้าเสรีไทย – ปากีสถาน 19 พ.ย. 2558
ความตกลงการค้าเสรีไทย – แคนาดา 18 ส.ค. 2558
ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 18 ส.ค. 2558
ความตกลงการค้าเสรีไทย – สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป 18 ส.ค. 2558
สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม