ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)


 เอกสารวันที่เอกสาร
ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน – ฮ่องกง 19 พ.ค. 2562
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน 6 มิ.ย. 2562
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-เกาหลี 6 มิ.ย. 2562
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ตุรกี (อยู่ระหว่างการเจรจา) 31 ก.ค. 2557
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ชิลี 28 ต.ค. 2558
ข้อผูกพันการลดภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี 5 ก.ย. 2557
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน 16 พ.ย. 2559
ระบบ Self-Certification ของอาเซียน 8 ส.ค. 2556
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-เปรู 25 ม.ค. 2555
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 20 ต.ค. 2558
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-นิวซีแลนด์ 24 มี.ค. 2554
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-อินเดีย 24 มี.ค. 2554
ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย 24 มี.ค. 2554
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น 20 ต.ค. 2558
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-อินเดีย 24 มี.ค. 2554
ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 12 ม.ค. 2553
สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม