กฎ ระเบียบต่างประเทศ

 เอกสารวันที่เอกสาร
ตุรกีเตรียมออกประกาศมาตรฐานการใช้สารเคมีในวัสดุสัมผัสอาหาร 15 มิ.ย. 2561
EU ประกาศแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับสารเคมี (REACH) ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีกลุ่ม CMR 18 เม.ย. 2561
EU ประกาศหลักเกณฑ์ในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า 18 เม.ย. 2561
EU แก้ไขบัญชีรายชื่อสารที่อนุญาตให้ใช้ในวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร 18 เม.ย. 2561
EU ปรับลดค่าถ่ายเทจำเพาะสูงสุดของสาร Bisphenol A ในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร 18 เม.ย. 2561
มาตรฐานถุงมือยางของประเทศญี่ปุ่น 10 พ.ค. 2559
อียูประกาศใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าใหม่ 18 เม.ย. 2559
FDA เดินหน้าเตรียมออกกฎห้ามใช้ถุงมือยางทางการแพทย์ชนิดโรยผงแป้ง 21 มี.ค. 2559
อียูกำหนดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐใหม่เพื่อยกระดับนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Eco-innovation) 2 มี.ค. 2559
จีนประกาศร่างมาตรฐานวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร 19 ก.พ. 2559
ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสำหรับถุงมือยางของประเทศแคนาดา 19 ก.พ. 2559
ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะต่างๆ สำหรับถุงมือยางของประเทศมาเลเซีย 19 ก.พ. 2559
JSA ของญี่ปุ่นออกระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดในสินค้าเสื้อผ้าเด็ก 19 ก.พ. 2559
ญี่ปุ่นแก้ไขระเบียบการจากัดการใช้สีย้อม (Azo Dye) ในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน มิ.ย. 2558
ตุรกีออกระเบียบการติดฉลากเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของรองเท้า มิ.ย. 2558
โครงการฉลากสิ่งแวดล้อม Safer Choice รูปแบบใหม่ของสหรัฐฯ เม.ย. 2558
รวมกฎระเบียบความปลอดภัยสินค้าของออสเตรเลีย เม.ย. 2558
ฮ่องกงออกระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของของเล่นและสินค้าสาหรับเด็ก ก.พ. 2558
CFDA แก้ไขคู่มือหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) สำหรับสินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก.พ. 2558
เยอรมนีแก้ไขระเบียบข้อกำหนดการจำกัดการใช้สาร PAHs สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้ใบรับรอง GS Certification ม.ค. 2558
CGSB ออกระเบียบให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ต้องได้รับการรับรองด้านคุณภาพและใบรับรอง 19 พ.ย. 2557
สหรัฐอเมริกาแก้ไขข้อกำหนดการแสดงหมายเลขกำกับยาง (TIN) สำหรับยางรถยนต์ใหม่ และยางที่หล่อดอกใหม่ (G/TBT/N/USA/916) 7 ส.ค. 2557
กฎระเบียบด้านระบบคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมาย USFDA 1 เม.ย. 2557
อียูปรับระเบียบสารเคมีใหม่ อาจกระทบผู้ส่งออกสินค้ายางและพลาสติก 7 ธ.ค. 2556
สหภาพยุโรปออกระเบียบแก้ไขบัญชีแนบท้ายของกฎระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์ หรือ EU REACH ว่าด้วยสารเคมีในกลุ่ม Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) 6 ธ.ค. 2556
อียูประกาศแก้ไขการเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสารเคมีภายใต้กฎระเบียบ REACH 20 มี.ค. 2556
อียูประกาศแก้ไขบัญชีแนบท้ายของระเบียบ REACH 13 ก.พ. 2556
ระเบียบอุปกรณ์การแพทย์ของแคนาดาเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย 16 ธ.ค. 2554
สหภาพยุโรปแก้ไขระเบียบวัสดุพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร 28 พ.ย. 2554
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกระเบียบขจัดยางรถยนต์ด้อยคุณภาพ 6 ก.ค. 2554
ออสเตรียห้ามใช้สาร BPA ในสินค้าหัวนมยางสำหรับเด็ก 28 ม.ค. 2554
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยการปิดฉลากสินค้ายางรถยนต์ 6 ม.ค. 2554
สหภาพยุโรปประกาศเกณฑ์ eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์ฟูกที่นอน 9 ก.ค. 2552
สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดปริมาณการใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนอะโรมาติก 16 พ.ย. 2548
ระเบียบสหภาพยุโรปสำหรับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ 14 มิ.ย. 2536