กฎ ระเบียบต่างประเทศ

 เอกสารวันที่เอกสาร
EU เพิ่มรายชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง จำนวน 6 รายการ 15 พ.ค. 2562
สหภาพยุโรปแก้ไขระเบียบการใช้สารเคมีในสินค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็ก 15 พ.ค. 2562
สหภาพยุโรปแก้ไขระเบียบการใช้สารเคมีในสินค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็ก 30 เม.ย. 2562
EU เพิ่มรายชื่อสารเคมีอันตรายและมีความน่ากังวลสูง จำนวน 6 รายการ 15 ม.ค. 2562
EU ประกาศหลักเกณฑ์การขอฉลาก Ecolabel สำหรับพื้นผิววัสดุจากไม้ (wood) ไม้ก๊อก (cork) และไม้ไผ่ (bamboo) 18 เม.ย. 2561
EU ประกาศหลักเกณฑ์ในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 18 เม.ย. 2561
กฎระเบียบมาตรฐานสินค้าเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Solid Biofuels) ของสหรัฐอเมริกา 18 เม.ย. 2561
อียิปต์สั่งขึ้นทะเบียนสินค้าที่จะนำเข้าเริ่มมีนาคม 2559 10 มี.ค. 2559
ญี่ปุ่นปรับมาตรฐานของเล่น เริ่มใช้ต้นเดือนเมษายน 2559 3 มี.ค. 2559
กฎระเบียบมาตรฐานสินค้าเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Solid Biofuels) ของสหภาพยุโรป ก.ค. 2558
CPSC ของสหรัฐอเมริกาแก้กฎหมายความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภค 19 มิ.ย. 2558
CARB ออกมาตรการควบคุมอากาศเป็นพิษเพื่อลดการปล่อยฟอร์มัลดิไฮด์จากผลิตภัณฑ์ไม้ 19 มิ.ย. 2558
ตุรกีออกระเบียบควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายสาหรับสินค้าอุปโภคบริโภค 19 มิ.ย. 2558
รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ออกกฎหมายการติดฉลากสำหรับสินค้าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง 19 มิ.ย. 2558
สหรัฐอเมริกาออกกฎหมาย National Emission Standards for Wood Furniture Manufacturing Operations 19 มิ.ย. 2558
ระเบียบความปลอดภัยของสินค้าโดยทั่วไปของสหภาพยุโรป (GPSD) 19 มิ.ย. 2558
มาตรฐานมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศ และ ISPM เม.ย. 2558
ASEAN FLEG 8 มี.ค. 2558
Forest Stewardship Council (FSC) 8 มี.ค. 2558
FLEGT VPA กับ AEC 8 มี.ค. 2558
PEFC 8 มี.ค. 2558
แผนการรับรองผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียวของสิงคโปร์ มี.ค. 2558
ประเทศคู่ค้าจำกัดปริมาณสาร Formaldehyde ในสินค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ 4 เม.ย. 2557
สหภาพยุโรปประกาศเกณฑ์ eco-label สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ 8 มี.ค. 2557
สาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้นำเข้าเชื้อเพลิงชีวมวล ม.ค. 2557
FSC, PEFC และ FLEGT License กับ กฎหมายควบคุมการค้าสินค้าจากไม้เถื่อน 9 ส.ค. 2556
การค้าไม้เถื่อน 9 ส.ค. 2556
ฉลากสิ่งแวดล้อม 9 ส.ค. 2556
ระเบียบวัสดุก่อสร้างของสหภาพยุโรป 9 ส.ค. 2556
ระเบียบความปลอดภัยของเล่นของสหภาพยุโรป 9 ส.ค. 2556
กฎ REACH ของสหภาพยุโรป 9 ส.ค. 2556
กฎหมาย CLP ของสหภาพยุโรป 9 ส.ค. 2556
การควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงและสารถนอมเนื้อไม้ (Wood preservatives) 9 ส.ค. 2556
กฎหมายควบคุมการค้าไม้ของสหภาพยุโรป 9 ส.ค. 2556
มาตรการ FLEGT ของสหภาพยุโรป 9 ส.ค. 2556
US Lacey Act 9 ส.ค. 2556
การควบคุมสารเคมีระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOC) 9 ส.ค. 2556
กฎหมายความปลอดภัยสินค้าสำหรับเด็กของสหรัฐอเมริกา 9 ส.ค. 2556
สหภาพยุโรปจำกัดปริมาณการใช้สารหน่วงไฟการติดไฟ DecaBDE ในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ พลาสติก กาว ยาแนว สารเคลือบผิวและหมึกพิมพ์