ประกาศกฎกระทรวง/ข้อกำหนด

 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ชุดประกอบสายท่อก๊าซ - ข้อกำหนดและการทดสอบ 29 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองนาลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองนาลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางปัดน้ำฝน 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางปัดน้ำฝน 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางปัดน้ำฝน 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางปัดน้ำฝน 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางสำหรับปูบ่อน้ำ 27 ก.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6887 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อและขอบล้อสำหรับรถจักรยานยนต์ (อนุกรมการกาหนดรหัส) - เล่ม 3 : ขอบล้อ 25 เม.ย. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6886 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อและขอบล้อสำหรับรถจักรยานยนต์ (อนุกรมการกาหนดรหัส) - เล่ม 2 : อัตราโหลดยางล้อ 25 เม.ย. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6885 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อและขอบล้อสำหรับรถจักรยานยนต์ (อนุกรมการกาหนดรหัส) - เล่ม 1 : ยางล้อ 25 เม.ย. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6884 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนิยามของคำศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ เล่ม 2 : ยางล้อตัน 25 เม.ย. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6882 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการหาสารบางชนิดในผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า เล่ม 10 พอลิไซคลิกแอโรแมติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)ในพอลิเมอร์แ 25 เม.ย. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางชะลอความเร็ว 9 ก.พ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6829 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง - วิธีการวัดสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกแบบสัมพัทธ์ -ยางล้อใหม่ขณะมีโหลด 9 ม.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6830 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร - วิธีการวัดสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกแบบสัมพัทธ์ -ยางล้อใหม่ 9 ม.ค. 2566
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 27 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ยางเครปบางสีนาตาลเกรดพรีเมียมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 27 ธ.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบและวิธีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 19 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6766 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง - การหาปริมาณโลหะโดยเทคนิคอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรีเล่ม 6: การหาปริมาณแมกนีเซียม 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6764 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง – การหาปริมาณโลหะโดยเทคนิคอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี เล่ม 1: การหาปริมาณสังกะสี 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6765 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง – การหาปริมาณโลหะโดยเทคนิคอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี เล่ม 5: การหาปริมาณเหล็ก 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6774 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสายางจราจรล้มลุก 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6775 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้นสังเคราะห์ 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6808 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติกที่มีสมบัติเป็นตัวนำและถ่ายประจุได้ 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6809 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาการยืดอยู่ตัวภายใต้ความยืดคงที่และการหาการยืดอยู่ตัว 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางกันซึม 21 พ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน้ำ 21 พ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นสำหรับคนพิการทางการเห็น 21 พ.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 13 ก.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในสาหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด 8 ส.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวเล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสาหรับถ 12 ก.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 12 ก.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6639 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาแรงยึดกับสิ่งทอและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะ 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6640 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง - การหาปริมาณเถ้าและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง - การหาปริมาณเถ้า เล่ม 1 วิธีการเผา 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6640 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น - การหาจ้านวนกรดไขมันระเหยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ น้ำยางข้น - การหาค่ากรดไข 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6593 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง - การหาปริมาณเถ้า เล่ม 2 วิธีวิเคราะห์เทอร์มอแกรวิเมตริก 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6598 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารจับตัวนายางธรรมชาติชนิดกรดฟอร์มิก 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6620 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางกำบังรังสีสาหรับรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6621 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ยางดิบ - การหาค่าพลาสติซิตี – โดยวิธีใช้พลาสติมิเตอร์ 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6468 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแหวนยางสำหรับท่อน้ำ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6477 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น – การหาความเป็นด่าง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น - การหาความเป็นด่าง 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6478 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น – การหาจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้นธรรมชาติ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6479 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น – การหาปริมาณไนโตรเจน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้นธรรมชาติ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6480 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบ – การหาดัชนีการอ่อนตัวของยาง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบธรรมชาติ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6481 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบ – การทดสอบดัชนีสี และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบธรรมชาติ – การทดสอบดัชนีสี 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6309 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เล่ม 11 การทดสอบความสามารถของพวงมาลัยรถแทรกเตอร์ล้อยาง 21 ก.พ. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5787 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร: ชนิดมีเพลาอำนวยกำลัง 21 ก.พ. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5971 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนิยามของคาศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ - เล่ม 1 : ยางล้อแบบสูบลม 21 ก.พ. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงต้องเป็นไปตามาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 พ.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) 15 ต.ค. 2564
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 21 ก.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับชวดนมต้องเป็นไปตามาตรฐาน พ.ศ. 2564 16 มิ.ย. 2564