ประกาศกฎกระทรวง/ข้อกำหนด

 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางชะลอความเร็ว 9 ก.พ. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6829 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง - วิธีการวัดสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกแบบสัมพัทธ์ -ยางล้อใหม่ขณะมีโหลด 9 ม.ค. 2566
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6830 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร - วิธีการวัดสมรรถนะในการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกแบบสัมพัทธ์ -ยางล้อใหม่ 9 ม.ค. 2566
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 27 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : ยางเครปบางสีนาตาลเกรดพรีเมียมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 27 ธ.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบและวิธีการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 19 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6764 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง – การหาปริมาณโลหะโดยเทคนิคอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี เล่ม 1: การหาปริมาณสังกะสี 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6765 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง – การหาปริมาณโลหะโดยเทคนิคอะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรเมตรี เล่ม 5: การหาปริมาณเหล็ก 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6774 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสายางจราจรล้มลุก 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6775 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้นสังเคราะห์ 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6808 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติกที่มีสมบัติเป็นตัวนำและถ่ายประจุได้ 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6809 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาการยืดอยู่ตัวภายใต้ความยืดคงที่และการหาการยืดอยู่ตัว 1 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางกันซึม 21 พ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางคอมพาวด์เคลือบผ้าปูสระกักเก็บน้ำ 21 พ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นสำหรับคนพิการทางการเห็น 21 พ.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 51 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 13 ก.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในสาหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด 8 ส.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียวเล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสาหรับถ 12 ก.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 12 ก.ค. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6639 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะไนซ์หรือยางเทอร์มอพลาสติก - การหาแรงยึดกับสิ่งทอและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางวัลคะ 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6640 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง - การหาปริมาณเถ้าและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง - การหาปริมาณเถ้า เล่ม 1 วิธีการเผา 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6640 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น - การหาจ้านวนกรดไขมันระเหยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ น้ำยางข้น - การหาค่ากรดไข 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6593 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง - การหาปริมาณเถ้า เล่ม 2 วิธีวิเคราะห์เทอร์มอแกรวิเมตริก 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6598 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารจับตัวนายางธรรมชาติชนิดกรดฟอร์มิก 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6620 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางกำบังรังสีสาหรับรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6621 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ยางดิบ - การหาค่าพลาสติซิตี – โดยวิธีใช้พลาสติมิเตอร์ 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6468 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแหวนยางสำหรับท่อน้ำ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6477 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น – การหาความเป็นด่าง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น - การหาความเป็นด่าง 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6478 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น – การหาจำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้นธรรมชาติ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6479 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้น – การหาปริมาณไนโตรเจน และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำยางข้นธรรมชาติ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6480 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบ – การหาดัชนีการอ่อนตัวของยาง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบธรรมชาติ 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6481 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบ – การทดสอบดัชนีสี และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางดิบธรรมชาติ – การทดสอบดัชนีสี 4 เม.ย. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6309 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เล่ม 11 การทดสอบความสามารถของพวงมาลัยรถแทรกเตอร์ล้อยาง 21 ก.พ. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5787 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถแทรกเตอร์ล้อยางเพื่อการเกษตร: ชนิดมีเพลาอำนวยกำลัง 21 ก.พ. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5971 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนิยามของคาศัพท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ - เล่ม 1 : ยางล้อแบบสูบลม 21 ก.พ. 2565
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อแบบสูบลมหล่อดอกซ้ำสำหรับยานยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วงต้องเป็นไปตามาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 5 พ.ย. 2564
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำยางสดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 21 ก.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับชวดนมต้องเป็นไปตามาตรฐาน พ.ศ. 2564 16 มิ.ย. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูเล่นต้องเป็นไปตามาตรฐาน พ.ศ. 2564 16 มิ.ย. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6138 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ - ความต้านทานไฟฟ้า - วิธีทดสอบสำหรับการวัดความต้านทานไฟฟ้าของยางล้อบนอุปกรณ์ทดสอบ 5 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6139 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อ - ความต้านทานไฟฟ้า – วิธีทดสอบยางในสาหรับยานยนต์ - คุณลักษณะทางเทคนิคที่ต้องการและวิธีการทดส 5 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6140 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีการทดสอบการอ่านข้อมูลจากยางล้อที่ติดแผ่นป้ายชี้บ่งด้วยความถี่วิทยุ 5 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6141 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นป้ายชี้บ่งยางล้อด้วยความถี่วิทยุ - ประเภทการติดกับยางล้อ 5 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6037 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อจักรยานและวงล้อ - เล่ม 2: วงล้อ 5 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6067 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเล่น : เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 5 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6060 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อ - วิธีการทดสอบสำหรับการวัดมลพิษทางเสียงของยางล้อที่สัมผัสถนนขณะวิ่ง 3 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6061 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อสำหรับรถยนต์นั่ง ยานยนต์เชิงพาณิชย์ รถบรรทุกและรถโดยสาร - การทดสอบสำหรับการวัดสมรรถนะในการยึ 3 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6062 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีการทดสอบความต้านทานการหมุนของยางล้อของรถยนต์นั่ง รถบรรทุกและรถโดยสาร - การทดสอบแบบจุดเดียวและค 3 พ.ค. 2564
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอส์ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25 มี.ค. 2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 15 ก.พ. 2564
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 9 ก.พ. 2564
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 ก.พ. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5971 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางถอนขนไก่ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางถอนขนสัตว์ปีก 25 ม.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5787 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ใช้บนถนน -ข้อกำหนดเฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 2 ความปลอดภัยในการใช้งานยานยนต์ 22 ม.ค. 2564
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5869 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นป้ายชี้บ่งยางล้อด้วยความถี่วิทยุ 21 ม.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์สำหรับยานพาหนะไฟฟ้า 13 ม.ค. 2564
ประกาศกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 3 ธ.ค. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5844 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกบาสเกตบอล 27 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5845 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลูกวอลเลย์บอล 27 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5812 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม 5 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5813 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น 5 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5787 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูทางผ่านเสมอระดับทางรถไฟ 5 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5789 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อพลาสติก และท่อพร้อมอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศยานยนต์ -ข้อกำหนด - เล่ม 2 : สารทำความเย็น 134 5 ต.ค. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียกแ 24 ก.ย. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกาหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก 24 ก.ย. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 24 ก.ย. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน 24 ก.ย. 2563
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นอนถุงนน้ำยางพารา 24 ก.ย. 2563
ปประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าต้องปฏิบัติพ.ศ. ๒๕๖๓ 22 ก.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 54 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ และยางรถยนต์ 18 ก.ย. 2563
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยแนวทางการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้ายางพารา 18 ก.ย. 2563
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 34 พ.ศ. 2563 เรื่อง ว่าด้วยแนวทางการแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีควบคุมสินค้ายางพารา 18 ก.ย. 2563
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20 ส.ค. 2563
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร 24 ก.ค. 2563
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 14 ก.ค. 2563