Skip Navigation Links.
มาตรการทางการค้า
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
อัตราอากร
อัตราอากรขาเข้าของไทย
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
อัตราอากรขาเข้าของประเทศสาคัญ
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย
คู่มือผู้ประกอบการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)

 เอกสารวันที่เอกสาร
ประกาศกรมศุลกากรที่ 82/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ฉบับที่ 2) 8 มิ.ย. 2566
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตาม ข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากนิวซีแลนด์ 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐชิลี 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากญี่ปุ่น 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน–สาธารณรัฐอินเดีย 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับการให้สิทธิพิเศษ ทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐเปรู 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 30 ธ.ค. 2559
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน–จีน 30 ธ.ค. 2559