Skip Navigation Links.
มาตรการทางการค้า
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP)
ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA)
อัตราอากร
อัตราอากรขาเข้าของไทย
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
อัตราอากรขาเข้าของประเทศสาคัญ
อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (Non Tariff Barriers: NTB)
ในประเทศ
ต่างประเทศ
มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (TBT)
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
ความคืบความร่วมมือทางการค้าของไทยและกลุ่มอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา
ประกาศมาตรการทางการค้าของไทย
คู่มือผู้ประกอบการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องในฉบับ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้

 เอกสารวันที่เอกสาร
การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 18 เม.ย. 2561
อาเซียน-เกาหลี 18 เม.ย. 2561
อาเซียน-จีน 18 เม.ย. 2561
อาเซียน-อินเดีย 18 เม.ย. 2561
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 18 เม.ย. 2561
อัตราอากรตามภาค 2 แห่ง พรก. 2530 (อัตราเพดานสูงสุด) 18 เม.ย. 2561
220:2(13) ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนาวัตถุดิบเข้ามาผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใดในเขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี หรือผลิต ผสมประกอบในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 18 เม.ย. 2561
WTO 18 เม.ย. 2561
อาเซียน 18 เม.ย. 2561
อัตราอากรตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลัง มาตรา 12 ภาค 2 (อัตราที่เรียกเก็บจริง) 18 เม.ย. 2561
ไทย-ญี่ปุ่น 18 เม.ย. 2561
ไทย – ชิลี 18 เม.ย. 2561
ไทย-เปรู 18 เม.ย. 2561
การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (บัญชรอัตราอากร 1) 18 เม.ย. 2561
ไทย-ออสเตรเลีย 16 มิ.ย. 2558
ไทย-นิวซีแลนด์ 16 มิ.ย. 2558
2(3.5) เศษหรือของที่ด้อยคุณภาพที่เกิดจากการนำของเข้ามาผลิต ผสมประกอบ ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า 22 ก.ค. 2557
ไทย-ลาว 22 ก.ค. 2557