เข้าสู่ระบบ

      หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้งาน สามารถสมัคร ได้ที่นี่

รหัสผู้ใช้งาน:      
รหัสผ่าน:      
จำไว้ในระบบ:
ลืมรหัสผ่านสถาบันพลาสติก

PIU

MedIU
ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
ประจำเดือน: ตุลาคม 2563


เฝ้าระวัง
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเดือนตุลาคม 2563
ความหมายของสัญลักษณ์:
ผิดปกติ
เฝ้าระวัง
ปกติ
หมายเหตุ:
BCI_3 หมายถึงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (3 เดือนข้างหน้า)
EX_GLOVE หมายถึงปริมาณการส่งออกถุงมือยาง
INV_2511 หมายถึงดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง หมวดยางล้อ
PMI_CHINA หมายถึงดัชนี PMI ภาคการผลิต จีน
SHIP2511 หมายถึงดัชนีการส่งสินค้า หมวดยางล้อ

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ข่าวด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ผลิตภัณฑ์ยาง

 ข่าวไม้ยางและผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง

 ข่าวด้านเทคโนโลยี

 ข่าวด้านยางต้นน้ำ

 ข่าวด้านผลิตภัณฑ์ยาง

 ข่าวยางล้อ

 ข่าวด้านนโยบาย

 ข่าวมาตรการทางการค้า

 ข่าวกฎระเบียบมาตรฐาน

Disclaimer
    จากการที่เว็บไซต์ http://rubber.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา โดยมีการรวบรวม เรียบเรียง รวมถึงการแปลจากภาษาต่างประเทศ และการเชื่อมโยงข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเวปไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเวปไซต์ไปใช้
  สถิติ
ผู้เข้าชม:*2,771,230 คน    หน้าที่เข้าชม:*3,968,548 หน้า   
  สถิติประจำวัน
สมาชิก:0 คน    บุคคลทั่วไป:983 คน   
*สถิติรวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนสิงหาคม 2556

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม