การรักษาเนื้อไม้

1. ศัตรูทำลายไม้2. สารเคมีรักษาเนื้อไม้3. เทคโนโลยีในการรักษาเนื้อไม้ ...

19/06/2014

การปรับปรุงคุณภาพไม้

1. การย้อมสี2. การผึ่งไม้ด้วยกระแสอากาศ 3. การอบไม้ยางพารา

18/06/2014

เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน/เชื้อเพลิงจากเศษไม้

1. เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันเศษไม้

17/06/2014

รายงานเทคโนโลยีก้าวหน้า

1. เครื่องเลื่อยไม้ยางพาราเพื่อลดการสูญเสีย 2. เตาอบไม้ประหยัดพลังงาน 3. ไม้ยางพาราชนิดใหม่ ...

16/06/2014


สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม