รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (พฤษภาคม พ.ศ. 2565)11/07/2022