รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (เมษายน พ.ศ. 2565)08/06/2022