รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2563)16/11/2020