ETRMA ระบุ กลุ่มห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับวาระด้านทักษะ (skills agenda) ของ EU


บรัสเซลส์—กลุ่มสมาคมห่วงโซ่มูลค่าด้านยานยนต์ในยุโรป 4 กลุ่ม ซึ่งมีสมาคมผู้ผลิตยางล้อและยางพาราแห่งยุโรป (European Tyre & Rubber Manufacturers' Association) อยู่ด้วย ได้เรียกร้องให้มีการสนับสนุนวาระด้านทักษะ (skill sgenda) ซึ่งได้นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อ 1 กรกฎาคม

ในจดหมายถึงคุณ Nicolas Schmit กรรมาธิการยุโรปว่าด้วยสิทธิในงานและสังคม ทางสมาคมได้กล่าวว่า วาระนี้สอดคล้องกับรายการกิจกรรม 25 ประเด็นที่เผยแพร่โดยหน่วยงานด้านการค้า 4 หน่วย เมื่อเดือนพฤษภาคม เพื่อการฟื้นสภาพอย่างราบลื่นในอุตสาหกรรมยานยนต์จากการชะลอตัวจากโควิด

“การสร้างทักษะและการเพิ่มพูนทักษะของแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการปิดช่องว่างทักษะระหว่างเรื่องที่อุตสาหกรรมต้องการและการจัดการฝึกอบรม เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่สุดในการศึกษาทุกระดับ” จดหมายที่ส่งถึงคุณ Schmit เมื่อ 8 กรกฎาคม ระบุ

สมาคมทั้งสี่กล่าวว่า การพัฒนาทักษะที่เป็นที่ต้องการใหม่ ๆ และการฝึกอบรมซ้ำในแรงงานปัจจุบันเป็น “ความท้าทาย 2 ประการซึ่งภาคส่วนนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว”

“ดังนั้น จึงควรเปิดกว้างสำหรับโครงการริเริ่มที่ทำงานด้านการเพิ่มทักษะใหม่ (up-skilling) และการเสริมทักษะเดิม (re-skilling) สำหรับทั้งห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์ เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม การรักษาตำแหน่งงานและสร้างโอกาสงานใหม่” พวกเขากล่าวเสริม

สมาคมทั้งสี่กล่าวว่า พวกเขาสนับสนุน “เส้นทางที่มุ่งไปสู่ความร่วมมือด้านทักษะ (a skills pact)” ซึ่งจะเป็น “วาระการทำงานที่ชัดเจน” ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อช่วยเพิ่มทักษะต่าง ๆ สำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเป็นดิจิทัล

พวกเขากล่าวว่า อุตสาหกรรม “เห็นด้วยอย่างยิ่งที่มีการระบุถึงความจำเป็นที่ต้องก่อตั้งความร่วมมือเป็นพันธมิตรขนาดใหญ่เพื่อทำงานในเรื่องที่เป็นลำดับความสำคัญภายใต้กรอบการทำงาน Green Deal (ของสหภาพยุโรป) และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมนี้”

ในจดหมายระบุว่า โครงการริเริ่มลักษณะดังกล่าวควรอยู่บนฐานการทำงานและขอบเขตของโครงการ DRIVES (โครงการพัฒนาและวิจัยด้านทักษะอาชีวะเชิงนวัตกรรม: development and research on innovative vocational educational skills project) ซึ่งเป็นโครงการที่ EU ให้ทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาวิธีการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์

จดหมายดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนทางการเงินในการแก้ไขความท้าทายด้านทักษะในอุตสาหกรรมนี้

“จำเป็นต้องมีการระดมทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนการเร่งการพัฒนาทักษะใหม่และเติมทักษะเดิม (re/upskilling)”

สมาคมเรียกร้องให้มีการ “ประเมินอย่างรวดเร็ว” ในการให้ทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดของยุโรป เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาคส่วนนี้

ผู้ร่วมลงนามในจดหมายดังกล่าวรายอื่น ประกอบไปด้วยสมาคมผู้ผลิตยานยนต์แห่งยุโรป (European Automobile Manufacturers Association) สมาคมซัพพลายเออร์ยานยนต์แห่งยุโรป (European Association of Automotive Suppliers: CLEPA) และกลุ่มการค้า CECRA

วาระด้านทักษะ (the skills agenda) เผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อ 8 กรกฎาคม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่ท้าทายสำหรับการเรียนรู้ในผู้ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปภายในปี 2025 โดยเป้าหมายระบุว่า

?      ผู้ใหญ่ 120 ล้านรายใน EU ควรเข้าร่วมในการเรียนรู้ในทุกปี

?      ผู้ใหญ่ 14 ล้านรายใน EU ที่มีคุณสมบัติต่ำ ควรเข้าร่วมในการเรียนรู้ในทุกปี

?      ผู้หางาน 2 ล้านราย หรือ 1 ในห้า ควรมีประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงก่อนการหางานไม่นาน

?      ผู้ใหญ่ 230 ล้านราย ควรมีทักษะดิจิทัลพื้นฐานเป็นอย่างน้อย ซึ่งครอบคลุมประชากรผู้ใหญ่ 70% ใน  EU

ที่มา https://www.rubbernews.com/automotive/etrma-automotive-value-chain-welcome-eu-skills-agenda

14/09/2020

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม