ก.เกษตรฯคิกออฟ'Field Day'ตรัง เน้นเพิ่มประสิทธิภาพผลิตยางพารา


นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ว่า การจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งมีศูนย์หลักทั้งหมด 882 ศูนย์ ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นการ"ถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง" ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯจัดให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนเกษตรกร และทำให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวย้ำว่า การให้บริการความรู้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯนำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จะเกิดประโยชน์สูงสุดได้ เกษตรกรต้องนำความรู้ไปใช้จริงในพื้นที่ของตนอย่างจริงจัง ท้ายที่สุดจะเกิดผลดีกับเกษตรกรเอง

ด้านนายมานพ  แก้วอัมพร  เกษตรจังหวัดตรัง กล่าวว่า อ.ปะเหลียน มีพื้นที่ทำเกษตร 240,154 ไร่ เกษตรกร 9,056 ครัวเรือน ประกอบอาชีพสวนยางพาราเ 7394 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกร และมีพื้นที่ปลูกยางพาราถึง 223,592 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93 ของพื้นที่ทำการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังจึงจัดงาน Field day ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ.ปะเหลียน มีนายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบการทำสวนยางพารา สำหรับสถานีเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของงาน ประกอบด้วย 5 สถานี ได้แก่ การดูแลรักษายางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสม การจัดการปุ๋ยยางพาราที่ถูกต้องเหมาะสม การควบคุมกำจัดโรคสำคัญของยางพารา การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการตลาด ยางพารา และอาชีพเสริมรายได้ (การเลี้ยงแพะและการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย) เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้กับพื้นที่ของตนเอง

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/2986220

07/05/2019

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม