คลอดแล้ว! สเปกถนนยางพารา สั่ง อปท. ลุยทำทั่ว ปท.


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ได้สั่งการด่วนที่สุด เรื่อง ขอส่งแบบรายการก่อสร้างถนนยางพาราและประกาศราคากลางวัสดุสำหรับถนนยางพาราฉบับใช้ในท้องถิ่น ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยั่งยืนด้วยมาตรการต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยการนำยางพารามาใช้ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศด้วยนั้น

บัดนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเพื่อขอให้แก้ไขคู่มือและประกาศใช้แบบรายการก่อสร้างถนนยางพาราผสมซีเมนต์ (Para Soil Cement) สำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้สามารถใช้เป็นคู่มือดำเนินการก่อสร้างด้วยตนเอง หรือ จ้างเหมาก่อสร้าง ได้ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยใช้วัสดุน้ำยางพาราสดจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับรองได้โดยตรง แล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

นายกฤษฎา กล่าวว่า จึงขอให้เกษตรจังหวัดและผู้อำนวยการ กยท. แต่ละจังหวัด นำเอกสารประกาศดังกล่าวไปประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารของ อปท. ในพื้นที่จังหวัด เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ ได้ส่งเอกสารดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว และขอมอบหมายให้ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกเขตตรวจออกไปติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามประกาศแก้ไขฉบับใหม่นี้ด้วย หากพบปัญหาอุปสรรคให้แจ้งทราบโดยด่วนด้วย

อนึ่ง โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โดยการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นำน้ำยางพาราไปใช้สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ทั่วประเทศ จำนวน 75,032 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ซึ่งจะทำให้มีการดูดซับน้ำยางออกจากตลาดในปริมาณมากและจะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้นในระยะยาว โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การยางแห่งประเทศไทย และดำเนินโครงการโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ให้เป็นถนนที่มีการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนนในชั้นพื้นฐานหนา 15 เซนติเมตร กว้าง 6 เมตร คาดว่าสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น โดยการนำยางพารามาใช้ในการทำถนนเป็นจำนวนน้ำยางสด 1.44 ล้านตัน หรือคิดเป็นน้ำยางข้น 7.2 แสนตัน ใช้งบประมาณจากเงินสะสมขององค์กรปกครองท้องถิ่น12/12/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม