สงขลาเร่ง อปท.อัดเงินช่วยสวนยาง ท้องถิ่นสงสัยความคุ้มค่า ‘ถนนยาง’ หลังฝนตก 2 ครั้งผิวแตก


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี 2561 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญหลายเรื่อง เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 จำนวน 285 โครงการ เป็นเงิน 935 ล้านบาท และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยมีการขอให้ อปท.ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท.ในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่มีมติให้หน่วยงานภาครัฐนำยางพาราไปใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราอย่างน้อย 1 กิโลเมตร ต่อ 1 อปท. โดยต้องระบุให้คู่สัญญาจากการยางพาราหรือจากสถาบันที่การยางพารารับรองแล้วเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ใน จ.สงขลามีอยู่ 197 สถาบัน จำนวนน้ำยางสด 3,810 ตันต่อเดือน


ด้านนายกิจนันทร์ เพ็ชรชุม ปลัด อบต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา สอบถามถึงความคุ้มค่าของการก่อสร้างถนนที่มีส่วนผสมของยางพารา ว่า ในพื้นที่ อบต.ทับช้างมีการก่อสร้างถนนดังกล่าวอยู่แล้วหลายสาย ทั้งแบบพาราซีเมนต์ ประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร และอีก 5 สายที่ทำแบบคลุกน้ำยางพารา ตอนนี้หลังทำไปแล้วมีฝนตก 2 ครั้ง เริ่มแตกบ้างแล้วในเส้นทางที่มีการขนไม้ยางพารา กำลังรอดูฝนตกครั้งที่ 3 ว่าจะทนทานแค่ไหน ประชุมกันครั้งหน้าอาจจะมาบอกว่า พังไปแล้ว ถามว่าจะคุ้มค่างบประมาณที่ใช้ไปไหม จะมีการตรวจสอบอย่างไร และ สตง.คิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

ที่มา : https://www.prachachat.net/local-economy/news-263101?fbclid=IwAR2mGKP9gnDTcpIuUj0CvDWWmbThAqSy67u15suddi6iM6TdaxUZyZe_D9w


11/12/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม