รมว.เกษตรฯ สั่งเร่งตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐ


นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพารา และขณะนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งได้เริ่มสนองนโยบายดังกล่าวโดยได้ใช้งบประมาณของ อปท.ไปจัดทำโครงการทำถนนด้วยยางพารา ขณะเดียวกันมีรายงานว่าการใช้งบประมาณของ อปท.บางแห่งยังมีปัญหาการอนุมัติหรือการใช้จ่ายตามระเบียบว่าด้วยการงบประมาณของ อปท.นั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบติดตามปัญหาการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

1. ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ประสานงานกับท้องถิ่นจังหวัดเพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ อปท.ในพื้นที่ถึงการจัดทำโครงการใช้ยางพาราของ อปท.ที่กำลังจะเริ่มดำเนินการหรือดำเนินการไปแล้วนั้น มีปัญหา อุปสรรคเรื่องการอนุมัติ การใช้งบประมาณตามระเบียบ กฎหมายในเรื่องใดหรือไม่ พร้อมทั้งให้ลงไปตรวจสอบติดตามการทำถนนหรือโครงการใช้ยางพาราในโครงการอื่นๆในพื้นที่ว่ามีปัญหาในการจัดซื้อน้ำยางจากเกษตรกรหรือไม่ รวมทั้งมีความก้าวหน้าอย่างไรพร้อมทั้งให้รายงานปัญหา อุปสรรค และความก้าวหน้าให้ เกษตรและสหกรณ์ส่วนกลางทราบทุกระยะ

2. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ การยางแห่งประเทศไทยประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมบัญชีกลางเพื่อหารือในแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หน่วยปฎิบัติในพื้นที่โดยเร็ว

3. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ประสานงานกับกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทหรือหน่วยรัฐอื่นๆเพื่อหารือให้พิจารณาสนับสนุนการใช้ยางพาราในถนนสายรองต่างๆทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2561 หรือปี 2562 หรืองบประมาณกลางปี

4. ให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานงานกับสำนักงานจังหวัดเพื่อขอให้พิจารณาเสนอผู้ว่าจังหวัดพิจารณาสนับสนุนให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมาใช้ในโครงการการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย

และ 5. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯทุกเขตออกตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐในพื้นที่จังหวัดตามข้อ 1-4 อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ให้ถือว่าการตรวจราชการตามโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษด้วย

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2920185?fbclid=IwAR0zTx-sOhtcIeEZ8jXXmKt-qQjY-1f9GxnftH3O4eMl_dADuAjS29_Bo1g

26/11/2018

สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร 0 2391 5340-3
โทรสาร 0 2712 3341
Email riu@thaiplastics.org
Website www.thaiplastics.org

แผนที่สถาบันพลาสติก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202 4383
Website www.oie.go.th

แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม