ความตกลงเขตการเสรี ไทย-นิวซีแลนด์


ความตกลงเขตการค้าเสรี  ไทย - นิวซีแลนด์
(Thailand - New Zealand Closer Economic Partnership)

 

วัตถุประสงค์

เพื่อความร่วมมือในทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ ที่จะขยายการค้าระหว่างกันโดยการปรับลดภาษีให้ต่ำลง และเป็นศูนย์ เพื่อเกิดการค้าอย่างเสรีในที่สุด

ระยะเวลา

เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2548

ขอบเขตของสินค้า

นิวซีแลนด์ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (7,433 รายการ)

(ตารางที่ 1 รายการสินค้าและอัตราภาษี)

ไทยให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าทุกรายการ (5,505 รายการ)

(ตารางที่ 2 รายการสินค้าและอัตราภาษี)

การลดหย่อนภาษี

 

นิวซีแลนด์

1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 5,878 รายการ                          
2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน  697 รายการ               
3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 858 รายการ

ไทย

1. ลดเป็น 0 ทันที จำนวน 2,978 รายการ
2. ลดเป็น 0 ภายในปี 2553 จำนวน 1,961 รายการ

3. ลดเป็น 0 ภายในปี 2558 จำนวน 520 รายการ

4.  ลดเป็น 0 ภายในปี 2563 จำนวน 42 รายการและ ปี 2568 จำนวน 4 รายการ

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า

-กฎทั่วไป ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไปใช้กับทุกสินค้า

-กฎเฉพาะสินค้า เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป

ดูกฎแหล่งกำเนิดเฉพาะสินค้า

 

 

 

 

 

 

 

ภายใต้ข้อตกลง FTA ไทย-นิวซีแลนด์ ไม่กำหนดให้ใช้กฎทั่วไป

 

สินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ จัดอยู่ในกฎนี้ เกณฑ์ที่ใช้มีดังนี้ 
1. กฎการผลิตหรือการได้มาจากวัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained
  Goods)
2. การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (Chang in Tariff Classification) หรือการเกิดปฏิกิริยา

    เคมี (Chemical Reaction) ซึ่งสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-นิวซีแลนด์ 
    ใช้กฎข้อนี้เป็นส่วนใหญ่
3. กฎสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบวัตถุดิบภายในประเทศไทย /นิวซีแลนด์ 
   (Regional Value Content : RVC) ซึ่งใช้กับสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ เสื้อผ้าและรองเท้า

    โดยกำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของราคาสินค้า F.O.B.


    สูตร                 RVC             =        FOB – VNM   x 100

                                                                    FOB

     FOB  =  Free On Board (ราคาสินค้าตาม เอฟโอบี)
     VNM = Value of Non-Originating Material (มูลค่าวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อใช้
                ผลิตภายในประเทศโดยราคา CIF)

การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA ไทย-นิวซีแลนด์

 ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก สามารถรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเองบนใบกำกับสินค้า (Invoice) โดยไม่ต้องให้ส่วนราชการรับรอง เพื่อส่งไปให้ลูกค้าแสดงต่อศุลกากรของนิวซีแลนด์ในการลดอัตราภาษีศุลกากรนำ เข้า  (ดูหลักเกณฑ์การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง)

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=161&ctl=DetailUserContent&mid=683&contentID=31419/07/2014