"ธรรมนัส"ลุยรับฟังปัญหาเกษตรกร พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะเกษตรกรและผู้นำท้องถิ่น และรับฟังประเด็นปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าว ดำเนินกิจการแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นรมควัน และเพิ่มมูลค่าน้ำยางพารามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา เสาหลักนำทาง และหมวกนิรภัย ภายใต้แบรนด์ “Nongkrok” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมหมวกนิรภัยจากยางพารา ในการประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา ประจำปี 2566 ระดับภูมิปัญญา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และขอมาตรฐาน มอก. ซึ่งหมวกนิรภัยยางพารานี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มบริษัทชั้นนำในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน มีออเดอร์สั่งผลิตจำนวนหลายแสนใบ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนหลักจากการยางแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมและสนับสนุน จากมาตรา 49 (3) และ 49 (6) กองทุนพัฒนายางพารา ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดทำแม่พิมพ์หมอนและที่นอนจากยางพารา โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา (ปี 2561) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ ทำเสาหลักนำทาง และการผลิตหน้ากากอนามัย (ปี 2562) โครงการต่อเติมอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพารา (ปี 2565) และโครงการนวัตกรรมการผลิตหมวกนิรภัยจากยางพารา (ปี 2566)
อย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการยางพาราให้ครอบคลุมทุกมิติ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปยางพารา เพื่อขยายโอกาสด้านการแข่งขัน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นกับยางพาราทั้งระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรตามแนวคิด “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ภายในงาน รมว.ธรรมนัส ยังได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร จำนวน 63 ราย เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน 2 ราย เงินกองทุนพัฒนายางพาราแก่สถาบันเกษตรกร จำนวน 6 สถาบัน รวมเป็นเงินกว่า 3.5 ล้านบาท และมอบเงินสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางแก่ทายาทของเกษตรกรที่เสียชีวิต จำนวน 4 ราย รายละ 30,000 บาท เกียรติบัตรสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 1 แห่ง เกียรติบัตรกลุ่มเกษตรกรดีเด่น จำนวน 1 แห่ง เกียรติบัตรการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น จำนาน 1 แห่ง ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q GAP ให้กับเกษตรกร จำนาน 2 ราย ต้นหม่อน เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าพริก และต้นกล้ามะเขือ ให้กับเกษตกร พร้อมชมกระบวนการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์แปรรูปสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด และชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย
ที่มา https://mgronline.com/politics/detail/9670000008085


27/01/2024