ลดก๊าซเรือนกระจก ดันยางรถจักรยานยนต์ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์


DPU ผนึก IRC ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ดันยางรถจักรยานยนต์ขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เผยในฐานะ Green University เตรียมตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา - รับรองด้านก๊าซเรือนกระจก พร้อมให้คำปรึกษาฟรี! ปี 67
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ และรองอธิการบดีสายงานวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในโครงการ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในกระบวนการกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร. ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  DPU พร้อมด้วย รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ นักวิจัยอาวุโส ดร.รชฏ ขำบุญ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี  (CIBA) และนายบัณฑร ศรีวงษ์จันทร์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย IRC ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)  เมื่อเร็วๆ นี้
ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการและรองอธิการบดีสายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า DPU กับ IRC มีเจตจำนงในการร่วมมือกันพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ และนำไปสู่การขอรับรองขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
การ MOU ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยได้ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศว่าไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 จากปฏิญญาที่รัฐบาลให้ไว้กับนานาประเทศในการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ทำให้ทุกองค์กรรวมถึง DPU ตระหนักถึงความสำคัญ และได้ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว
สำหรับ DPU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนโยบาย Decarbonization ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมี Sustainability อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดใช้พลังงานต่างๆ ให้แก่ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงบุคลากรภายนอกที่มาใช้สถานที่ของ DPU และในปี 2567 มีแผนจัดตั้งศูนย์ Hub of Net Zero หน่วยงานให้คำปรึกษาและรับรองในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และผลิตภัณฑ์สินค้า รวมทั้งการส่งเสริมแลกเปลี่ยน และซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างหน่วยงาน  ให้กับผู้สนใจทั่วไป
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือ IRC กล่าวว่า วิสัยทัศน์ และแนวทางการปฏิบัติงานของ IRC คือ การเป็นองค์กรที่บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจภายในปี 2050 ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้มีนโยบายลดโลกร้อนด้วยการส่งเสริม และสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเริ่มดำเนินการทำเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรทั้ง Scope I และ Scope II ตั้งแต่ปี 2022-2024
ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/environment/1103145


12/12/2023