รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (สิงหาคม พ.ศ. 2566)11/10/2023