‘ประธานรัฐสภา’ เตรียมใช้เวที AIPA ผลักดันปัญหาประมง-ราคายางพารา


“ประธานรัฐสภาไทย” ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน พร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาราคายางและการทำอาชีพประมงของภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ??นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ได้นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ สว. และนายประพันธ์  ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในโอกาสการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 44 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ??โดยที่ประชุมได้พิจารณารับรองกำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 44  หัวข้อการหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ หัวข้อการหารือระหว่าง AIPA และอาเซียน องค์ประกอบคณะกรรมาธิการและการประชุมต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 44 ตลอดจนเห็นชอบให้ประเทศบรูไน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 15 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย (AIPACODD) ครั้งที่ 7 นอกจากนี้ที่ประชุมฯ เห็นขอบประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 45 โดยระหว่างวันที่ 18-24 ต.ค. 2567 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประธานรัฐสภาไทย กล่าวภายหลังการประชุมว่า สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การรับรองระเบียบวาระที่จะมีการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการตกลงในเรื่องต่าง ๆ สำคัญหลายเรื่อง โดยคณะที่มาประชุมในครั้งนี้ จะมีโอกาสได้พบปะสนทนากับประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และตนมีโอกาสจะได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย เพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมมือว่าจะทำอย่างไร ให้ยางพารามีราคาที่สูงขึ้น เพราะยางพาราถือเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยจะร่วมมือกันเพื่อทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถมีชีวิตที่ดีอยู่ขึ้นอย่างเช่นในหลายๆ ปีที่ผ่านมา และหากตนมีเวลาพอ ตนจะนัดพบปะกับรัฐมนตรีประมงอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญของประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกด้วย

ด้านนางกาญจนารัตน์ สว. กล่าวว่า การร่วมประชุม AIPA ครั้งที่ 44 จะประชุมด้วยกัน 5 วัน นอกจากจะมีประชุมคณะกรรมการบริหารการและประชุมใหญ่แล้ว ยังมีการประชุมคณะกรรมาธิการย่อยอีกหลายคณะ อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น แต่ที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะมีประเด็นที่สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ แสดงถึงความร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อที่จะทำให้รัฐสภาของอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้ โดยมติที่สำคัญ คือ ที่ประชุมได้ตกลงร่วมกันที่จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งคณะ เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญ คือ 1.การตั้งห้องสมุดดิจิทัล เกี่ยวกับกฎหมายของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และ 2.แนวทางที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์ โดยสมาชิกที่ประสงค์จะร่วมกับอาเซียน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้ คณะทำงานของ AIPA จะไปพิจารณาในรายละเอียด และจะนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ในโอกาสต่อไป

ที่มา https://www.dailynews.co.th/news/2600171/


07/08/2023