กยท. ยัน พร้อมขับเคลื่อนยางไทยตามกฎ EUDR


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์ยางพารา เป็นนโยบายสำคัญที่ กยท. มุ่งเน้นและดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว หลังจากสหภาพยุโรปออกประกาศเตรียมบังคับใช้กฎหมาย EU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ซึ่ง กยท. มีความพร้อมในการจัดการระบบข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ ตลอดจนผู้ประกอบการที่ซื้อขายยางพาราผ่านตลาดกลางฯ กยท. และเริ่มทดสอบ national platform ซึ่งเป็นระบบที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้แสดงข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับได้ครบถ้วนทั้ง 100%  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีชาวสวนยางไทยขึ้นทะเบียนกับ กยท. กว่า 90% สามารถระบุที่ตั้งของสวนยางได้ พร้อมรองรับตามกฎ EUDR แล้ว  ทั้งนี้ กยท. ดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาระบบการจัดการสวนยางอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสส่งออกยางไทยในตลาดโลก

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญและติดตามมาตรการ EUDR โดยหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กยท. รวมถึงหน่วยงานของสหภาพยุโรป ผลักดันมาตรการต่างๆ เพื่อให้ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางของไทยสามารถส่งออกได้ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ การสร้างความพร้อมให้กับวงการยางพาราไทย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน  เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล หารือและสร้างแนวทางขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยเฉพาะแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ปลูกยาง จึงมั่นใจได้ว่ามาตรการ EUDR จะไม่เป็นอุปสรรคต่อวงการยางพาราไทยอย่างแน่นอน แต่เป็นโอกาสที่ดีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับโลกต่อไป

ที่มา https://www.prachachat.net/public-relations/news-1352339


20/07/2023