กยท.ชูยุทธศาสตร์ปี 67 ผลักดันยางตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยยุทธศาสตร์สำคัญในปี 2567 จะเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางพาราไทย มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านแข่งขัน โดยการพัฒนามาตรฐานผลผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนการจัดการระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารา (Traceability) ที่ให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของผลผลิตที่จะต้องไม่ได้มาจากพื้นที่บุกรุกป่า และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของประเทศผู้ใช้ยาง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศคู่ค้า ควบคู่ไปกับการผลักดันสินค้าในกลุ่มยางพาราให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมถึงสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางด้วยโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต

กยท.ยังกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยโครงการ Smart Farmer ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานมาตรการ R3I ของ กยท. คือ Reduce Cost (ลดต้นทุนการผลิต) Increase Yield (เพิ่มปริมาณผลผลิต) Increase Income (เพิ่มรายได้) และ Increase Value (เพิ่มมูลค่าผลผลิต) พร้อมยกระดับฐานรากด้วย BCG Model โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสวนยางพารา

ในปีที่ผ่านมา กยท.ได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เน้นการสร้างรากฐานอาชีพให้เกษตรกรสนับสนุนการทำสวนยางยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงเพิ่มรายได้ ด้วยการส่งเสริมให้ปลูกพืชร่วม/พืชแซม/เลี้ยงสัตว์ พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งจ่ายเงินส่วนต่างราคายางไปแล้วกว่า 38,000 ล้านบาท รวมถึงช่วยรักษาเสถียรภาพราคายางกับโครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จัดสวัสดิการให้ชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มที่ให้เงินสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 1,800 ล้านบาท และยังดำเนินงานส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร ตลอดจนแก้ไขปัญหาสิทธิด้านที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับประโยชน์ระยะยาว

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยสนับสนุนสินเชื่อเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ ตลอดจนให้เงินอุดหนุนแบบให้เปล่ารวมกว่า 960 ล้านบาท ด้านการพัฒนาองค์กร กยท .มุ่งพัฒนาสู่องค์กรดิจิตอล โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการดำเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมคิดค้นวิจัยนวัตกรรมยางพาราเชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนายางพาราสู่ความยั่งยืนตามความต้องการของผู้ใช้ยาง

"ความมุ่งมั่นของ กยท.ที่จะพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางพาราทั่วประเทศ พร้อมจับมือกันเดินสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน" นายณกรณ์ กล่าว

ที่มา https://www.ryt9.com/s/iq03/3437348


15/07/2023