รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (เมษายน พ.ศ. 2566)08/06/2023