รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (มกราคม พ.ศ. 2566)07/03/2023