รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (ธันวาคม พ.ศ. 2565)08/02/2023