รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเเละไม้ยางพารา (ตุลาคม พ.ศ. 2565)06/12/2022