GPSNR เปิดเผยกลไกการร้องเรียนครั้งแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ


สิงคโปร์ - เวทีระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติที่ยั่งยืน (Global Platform for Sustainable Natural Rubber: GPSNR) ได้เปิดเผยกลไกการร้องเรียนครั้งแรกของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ โดยกระบวนการการร้องเรียนนี้ได้สร้างแพลตฟอร์มการรับข้อร้องเรียนที่มีต่อกลุ่มสมาชิก และยังช่วยสร้างพื้นที่ในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความเป็นกันเอง และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่ยางธรรมชาติ  ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ กลไกการร้องเรียนนี้ จะเป็นทรัพยากรและช่องทางการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสามารถใช้กระบวนการนี้ เพื่อแจ้งข้อกังวล หากสมาชิกละเมิดข้อตกลงของการเป็นสมาชิก หรือ ละเมิดหลักการของแนวปฏิบัติของแพลตฟอร์ม กลไกดังกล่าวช่วยสร้างความโปร่งใสและการคาดการณ์ได้ของกระบวนการ และจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนด
กลไกนี้ได้เน้นย้ำเรื่องความสะดวก/ฉับไว และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างคณะกรรมการรับข้อร้องเรียน ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบด้วยอาสาสมัครจากกลุ่มสมาชิก และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก และจะตัดสินว่าควรมีแนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไรบ้าง

กระบวนการนี้มีความครอบคลุมและพิจารณาจากฐานความเสี่ยง ซึ่งออกแบบโดยมีเป้าหมายในการนำภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกันหาแนวทางที่นำไปใช้ได้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการที่โปร่งใส “กลไกนี้ช่วยให้บุคคลที่สาม สามารถร้องเรียนประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก GPSNR ผ่านกระบวนการที่ไม่มีอคติและเป็นมิตร

ความสำคัญของกระบวนการคือการหาทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่าย และสร้างแพลตฟอร์มที่โปร่งใส่ให้ทั้งกับผู้ที่ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและความรับผิดชอบ” Stefano Savi. ผู้บริหารแพลตฟอร์ม GPSNR กล่าว

ในระยะเวลาประมาณ 2 ปี  GPSNR ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการทำงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบ (systemic change) ของห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ การมีกระบวนการช่วยเหลือที่เข้มแข็งอย่างกลไกการร้องเรียนนี้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรด้านความเป็นธรรมและความโปร่งใส

ที่มา  https://www.rubberworld.com/gpsnr-unveils-first-ever-collective-grievance-mechanism-in-the-natural-rubber-industry/


02/08/2021