อ.อ.ป. มุ่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไม้สู่มาตรฐานระดับอาเซียน+ 3 พร้อมเปิด ‘ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ฯ’ ในสวนป่าเศรษฐกิจ จ.กระบี่


นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการ อ.อ.ป. เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลให้ลดพื้นที่ ปลูกสวนยางพาราในพื้นที่ป่าและสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนยางพาราไปสู่อาชีพอื่นๆ ส่งผลให้ประชาชนในท้องที่ภาคใต้ต้องนำไม้ยางพาราแปรรูปออกสู่ตลาดภาคอุตสาหกรรมทำให้ไม้ยางพารามีราคาที่ถูกลงและกระทบต่อรายได้เกษตรกรผู้ทำสวนยางพารา ประกอบด้วยสถานการณ์ไม้ยางพาราภาคใต้ประสบปัญหาล้นตลาด ทำให้ราคาจำหน่ายไม้ยางพาราถูกลง

อ.อ.ป. ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดกระบี่ และส่วนกลาง เพื่อเข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ล่าสุด อ.อ.ป. ได้จัดตั้ง “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตไม้เศรษฐกิจจากป่าปลูก” ที่สวนป่าอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้มีมาตรฐานที่ตลาดต่างประเทศในภูมิอาเซียน +3 (จีน , เกาหลี , ญี่ปุ่น) เพื่อเป็นแหล่งรองรับการทำไม้ยางพาราและพัฒนามาตรฐานการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
ทั้งนี้ อ.อ.ป. คาดหวังว่า จำนวนแรงงานที่มีฝีมือด้านอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดกระบี่และภาคใต้ จะมีจำนวนและคุณภาพมากยิ่งขึ้น คุณภาพของไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไม้เศรษฐกิจมีมาตรฐานในระดับสากล สามารถแข่งขันกับตลาดในภูมิภาคอาเซียน + 3 ได้ และเพิ่มรายได้ในระบบเศรษฐกิจด้านปลูกป่า ลดพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราทดแทนโดยการปลูกไม้เศรษฐกิจ หรือพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เพิ่มขึ้น และเป็นการลดปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ต่อไป

ที่มา https://www.thailandplus.tv/archives/308257


07/04/2021