การผลักดัน “การใช้ยางพาราในการสร้างและซ่อมถนน”07/10/2016