การส่งออกชีวมวลอัดเม็ดจากไม้ยางพาราไปยังตลาดญี่ปุ่น07/10/2016