อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของประเทศอินเดีย โอกาสและทิศทางการค้าของไทย


ประเทศอินเดียมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย และเป็นอันดับ 7 ของโลก ถ้านับแบบ nomial GDP และอินเดียได้ถูกจัดรวมกลุ่มอยู่ใน BRICS ซึ่งประกอบด้วยบราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) แอฟริกาใต้ (South Africa) เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) และจาก GDP growth rate อินเดีย ย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปี 2558 อยู่ที่ 6.6%, 5.1%, 6.9%, 7.3%, และ 7.5% ตามลำดับ และจากการคาดการณ์ของ World Bank ปี 2559-60 คาดว่า GDP อินเดีย จะอยู่ที่ 7.7-8.0%

 

*   นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม

แผนงบประมาณ ปี 2558-2559 อินเดียได้ตั้งงบประมาณขาดดุลต่อ GDP ไว้ที่ 3.9% เพื่อรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอินเดียกำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้นโยบาย Make in India ที่ดึงดูดบริษัททั่วโลกมาลงทุน โดยเน้นต่อยอดในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศสูง และอุตสาหกรรมท้องถิ่นเดิมที่ยังพอฟื้นตัวได้ โดยอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศอินเดียเป็น 1 ใน 3 ส่วนของภาคธุรกิจสำคัญของอินเดีย ได้แก่ ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ เกษตร ซึ่งอุตสาหกรรมยางพาราคาบเกี่ยวระหว่างภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม (รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นที่มีการใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบประกอบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์) ในส่วนของการเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราอินเดียจัดว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อับดับที่ 5 รองจากไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ มาเลเซีย ตามลำดับ โดย 80% ของพื้นที่การผลิตอยู่ที่ Kerala และตามด้วย Tripura12/06/2016