อุตสาหกรรมเส้นด้ายยางของไทย


ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเส้นด้ายยางอันดับ 1 ของโลกมาเป็นเวลานาน และเป็นผู้ที่เสนอข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพรวมทั้งทบทวนมาตรฐานการทดสอบเส้นด้ายยางในระดับสากล (ISO, International Standards Organization) ในอดีตยางธรรมชาติในรูปน้ำยางข้นเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต แต่ปัจจุบันเส้นด้ายยางไม่ได้ผลิตจากยางธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ได้มีการพัฒนาการผลิตจากยางสังเคราะห์ด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมเส้นด้ายยางในประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเส้นด้ายยางของไทย


01/03/2016