การยกระดับอุตสาหกรรมไทยโดยมุ่งเน้นพัฒนายางคอมพาวด์16/09/2015