การขยายฐานการผลิตยางล้อเพื่อการส่งออก


ภาพรวมอุตสาหกรรมยางพาราและยางสังเคราะห์ของโลกและของไทย

    ยาง (Rubber) มีแหล่งที่มา 2 แหล่ง คือ ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) และยางสังเคราะห์
(Synthetic Rubber) ยางเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สาหรับชีวิตประจาวันและสาหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
ยางทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์มีคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการใช้งานและยังสามารถปรับปรุง
คุณภาพยางด้วยการผสมสารเคมีเติมแต่งต่างๆ เพื่อให้มีสมบัติพิเศษเฉพาะตัวเรียกว่ายางคอมปาวด์
(Rubber Compound) เนื่องจากไทยเป็นแหล่งผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก การศึกษาเกี่ยวกับ
ยางธรรมชาติจึงมีความสาคัญยิ่งต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศ

    รายงานฉบับนี้จะมุ่งเน้นหาวิธีการเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
(Rubber Product) เพื่อลดปริมาณการส่งออกในรูปของยางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในรูปยางแท่ง ยางแผ่น
หรือในรูปวัตถุดิบอื่นใดก็ตาม และจะส่งเสริมให้มีการส่งออกในรูปผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงกว่าทดแทน

เอกสารแนบ: ยางล้อ_RIU.pdf

09/07/2014