TPMS และ ESC จะถูกควบคุมด้วยกฎหมายชุดใหม่ของอินเดีย


รัฐบาลกลางของอินเดียวางแผนการกำหนดกฎระเบียบชุดใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินเดีย ซึ่งใกล้เคียงกับมาตรฐานยานยนต์สากล  กฎระเบียบใหม่มีกระทรวงคมนาคม (Ministry of Road, Transport, and Highways, MoRTH) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะรวมถึง “โครงการปฏิรูปมาตรการการปล่อยมลพิษและความปลอดภัย” (transformational programme of emission and safety measures) และการบังคับใช้ระบบติดตามความดันยางล้อ (tyre pressure monitoring systems, TPMS) ของพาหนะในการขนส่ง

กฎระเบียบชุดใหม่จะบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคม 2020

MoRTH กล่าวว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียอย่างมากในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสาร การควบคุมมลพิษ และความเชื่อมโยงของเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินเดียทัดเทียมกับยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง MoRTH จะจัดทำมาตรฐานระบบควบคุมการทรงตัว (electronic stability control, ESC) และระบบเสริมแรงเบรก (brake assist, BA) ภายใน 2 ปี ในกลุ่มยานพาหนะที่เกี่ยวข้อง  ได้มีการจัดทำร่างประกาศเรื่องระบบ ESC สำหรับรถบัสแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนเมษายน ปี 2023

MoRTH ได้ปรับแก้กฎหมายยานยนต์ของอินเดีย (The Indian Motor Vehicle Act) และได้ระบุถึงมาตรฐานการปล่อยก๊าซ Bharat stage emission (BS-VI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายใหม่ ผู้ผลิตยานยนต์ต้องดำเนินการให้สอดรับกับ BS-VI เพื่อให้การปล่อยก๊าซจากเครื่องยนต์ อาทิ เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือ เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ (spark ignition, SI) เป็นไปตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับเรื่องมลพิษทางอากาศ

ที่มา http://rubberjournalasia.com/tpms-and-esc-to-be-mandatory-in-india-according-to-new-rules/
08/02/2021